Reglement

Doel

Het stimuleren van kwaliteitsbevorderende initiatieven in de ploeg geriatrie door een kwaliteitsverbeterend project te bekronen dat als poster of orale communicatie gebracht werd op de Wintermeeting of op de Journées d’Automne van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG/SBGG)

Voorwaarden

  • Het project moet plaatsvinden in het kader van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt en de klassieke onderdelen van een kwalitietsproject bevatten:
    1) meting; 2) interventie 3) hermeting 4) bijsturen (volgens het PDCA model van een 4 stappen kwaliteitscyclus : Plan, Do, Check, Adapt)
  • De eerste auteur heeft zich kandidaat gesteld voor de bekroning door het College geriatrie bij het inzenden van de samenvatting van zijn werk aan de SBGG/BVGG
  • Het werk mag nog niet bekroond geweest zijn met een vergelijkbare prijs.

Opgelet: De auteur die kandidaat is voor de “Grant College” dient deze optie aan te duiden bij het indienen van zijn abstract via de site van de BVGG.

Taal

Nederlandse, Franse of Engelse taal

Bedrag

Het bedrag bedraagt 2.500 euro. Dit bedrag wordt toegekend onder de vorm van vergoeding voor gemaakte onkosten en zal enkel na voorleggen van onkostennota’s en facturen kunnen overgemaakt worden. De waarde van het bedrag is onderhevig aan wijzigingen en zal bepaald worden aan de hand van het budget dat toegekend wordt aan het College.

Jury

De jury bestaat uit de benoemde leden van het College Geriatrie. De beslissing van de jury is zonder verhaal en de jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen indien ze oordeelt dat er geen inzending is die aan de hoge eisen voldoet.

Toekenning

De Jury kiest het beste “kwaliteitsproject” uit de kandidaten die zich gesteld hebben bij het inzenden van de samenvattingen/résumés voor de Wintermeeting de Journées d’Automne en van het academiejaar voorafgaand aan de Algemene Vergadering.
Een ex aequo is mogelijk en het bedrag zal dan verdeeld worden over beide laureaten.

Bekroning

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de BVGG/SBGG

Correspondentie en inlichtingen

Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury
Voor inlichtingen kan u terecht bij
de Voorzitter van het College Geriatrie, Dr. Jean-Claude Lemper (jclemper@gmail.com).