Over de BVGG

Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

Statuten

Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie vVZW
clos Chapelle aux Champs, 30 boîte 3037, 1200 Bruxelles
BE 0408.687.526

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam : "Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie", afgekort "BVGG vzw".

Art. 2. De vzw heeft als maatschappelijke zetel het volgend adres: Clos Chapelle aux champs 30 bofte 3037 te 1200 Brussel, gelegen in het gerechterlijk arrondissement Brussel.

Art. 3. Het doel van de BVGG is het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek in de gerontologie en de geriatrie, de verspreiding van de resultaten ervan door het organiseren van symposia en congressen, de promotie van de kwaliteit van de zorgen, van het onderwijs en de navorming in de gerontologie en de geriatrie. De vzw mag alle types rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vzw en dit onbeperkt. Ze mag tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven of behouden in welke vorm ook. De vzw kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat

Art. 4. Conform de statuten van de IAGG bestaat de vereniging uit drie afdelingen: een biologische, een klinische en een psychosociale.

Art. 5. Er zijn twee soorten leden:

  • EFFECTIEVE LEDEN: met universitair diploma, die een mededeling hebben gehouden op één van de congressen en die een actieve belangstelling tonen voor de gerontologie en/of de geriatrie. Zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
  • TOETREDENDE LEDEN: met universitair diploma die een actieve belangstelling tonen voor de gerontologie en/of de geriatrie, maar die nog geen mededeling hebben gehouden op één van de congressen en deze die hoger onderwijs hebben genoten, een grote belangstelling tonen voor de gerontologie en/of geriatrie en in de sector zijn tewerkgesteld.

Art. 6. Men kan lid worden na schriftelijke kandidatuurstelling, waarbij men voorgesteld wordt door twee effectieve leden van de BVGG. De leden worden aanvaard door de Algemene Vergadering.

Art. 7. Men blijft lid tot men zijn ontslag indient. De Algemene Vergadering kan beslissen een lid uit te sluiten (bij een tweederde meerderheid).

Art. 8. Het bedrag van het lidgeld wordt elk jaar bepaald door de Algemene Vergadering. Het bedraagt maximum 250 euro.

Art. 9. De Algemenen Vergadering is samengesteld door alle effectieve leden, die in regel zijn met hun bijdrage.

Art. 10. De Algemene Vergadering vindt minstens éénmaal per jaar plaats op het Belgisch grondgebied.

Art. 11. Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft van de effectieve leden m regel met hun jaarlijkse bijdrage, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. Er zijn slechts twee volmachten toegelaten per effectief lid.

Art. 12. De agenda moet minstens 10 werkdagen voor de vergadering warden toegestuurd. De datum van de Algemene Vergadering moet minstens dertig kalenderdagen op voorhand bekend gemaakt warden.

Art. 13. Behoudens voor de materies bedoeld door de wet (wijzigingen statuten, uitsluiten leden, opheffen vzw, etc) waarvoor een tweederde meerderheid aanwezig moet zijn en dat de wijziging niet een 2/3 meerderheid moet worden gestemd, kan de Algemene Vergadering enkel een geldige beslissing nemen wanneer de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behaald wordt. Indien de 2/3 aanwezigheidsmeerderheid niet gerealiseerd is, mag na 15 dagen een nieuwe Algemene Vergadering worden georganiseerd. Er kan dan omtrent dezelfde agendapunten worden gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 14. De Raad van Bestuur bestaat uit 16 leden verkozen door de Algemene Vergadering, met paritaire samenstelling- nederlandstalig en franstalig - ; bovendien moet voor elke taalrol minstens één vertegenwoordiger worden verkozen uit de psycho-sociale sector en één uit de fundamentele research. Zestien beheerders worden dus mogelijk. Bij niet invullen van het mandaat door deze twee personen, kan de plaats niet warden ingenomen door bv. een arts. Om het taalevenwicht te behouden wordt van dezelfde taalrol de voorzitter of de ondervoorzitter met een tweede stem bedeeld.

Art. 15. Om de twee jaar wordt de helft van de leden van de Raad van Bestuur vernieuwd, met een mandaat voor vier jaar. Bij het uitvallen van een beheerder blijft het vrijgekomen mandaat vacant tot de volgende verkiezing. De aldus nieuw verkozen bestuurder blijft m functie voor het overblijvende tijdsgedeelte van het betreffende mandaat.

Art. 16. De Raad van Bestuur verkiest een Voorzitter, drie ondervoorzitters, en dit met behoud van het taalevenwicht, evenals twee secretarissen-generaal (N-F) en een schatbewaarder.

Art. 17. Om geldig te vergaderen moeten minstens de helft plus één van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen warden genomen met gewone meerderheden. Er is slechts één volmacht mogelijk per beheerder.

Art. 18. Leden kunnen op de vergadering van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op beslissing van deze Raad van Bestuur. Zij hebben geen stemrecht.

Art. 19. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of drie leden van de Raad van Bestuur, minstens vier maal per jaar.

Art. 20. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering bij wet of door deze de statuten behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art. 21. Voor alle handelingen die vallen buiten het dagelijks bestuur, zal de vereniging, behoudens bijzondere delegatie, geldig vertegenwoordigd worden en gebonden zijn door de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, Art. 22. De beheerders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun mandaat. De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering van de vereniging geldt tevens als ontlasting voor de leden van de Raad van Bestuur.

Art. 23. Ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen noch zijn zij ertoe gerechtigd de gestorte bijdragen terug te vorderen, noch rekening, noch inventaris te eisen, noch zegels te doen leggen.

Art. 24. De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen aan op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Art. 25. De Vereniging kan enkel ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering met minstens tweederden van de stemmen. Bij de ontbinding is de belangloze bestemming van het vermogen de bestemming aan het volgend doel, gelijkaardig aan dat van deze vereniging, reeds bestaand of nog op te richten, te kiezen door de Algemene Vergadering.

Art. 26. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 27. liet boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december.

Art. 28. Voor wat niet expliciet is bepaald in deze statuten gelden de wettelijk bepalingen van de wet op de vzw's.

Buitengewone Algemene Vergadering te Luik van 28-10-2005
Belgisch Staatsblad 29-11-2007