About the BSGG

Newsletter

Subscribe now in order to receive the periodic BSGG newsletter.

Legal statutes

Statuten

Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie VZW

BE0408.687.526

Statuts

Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie ASBL
BE 0408.687.526

   
Art. 1.
De naam van de VZW is "Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie", afgekort "BVGG".
Art. 1.  

La Société sans but lucratif porte le nom de « Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie », en abrévié « SBGG ».

   
Art. 2.
De maatschappelijke zetel van de VZW is gevestigd in België, op een adres bepaald door de Raad van Bestuur. Over elke wijziging van de zetel van de vereniging wordt beslist door de Raad van Bestuur.
Art. 2.  

L'ASBL a son siège social en Belgique, à une adresse décidée par le conseil d’administration. Toute modification du siège de l’association relève de la compétence du conseil d’administration

   
Art. 3.

Doel en Voorwerp

 

DOEL:

De BVGG heeft tot doel alle wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van de gerontologie en geriatrie te promoten.

Zij streeft ernaar de best mogelijke levenskwaliteit voor “ouderen” in een inclusieve en duurzame samenleving te promoten.

De VZW steunt de verschillende vormen van promotie van een positief beeld van de "ouderen".

 

VOORWERP :

Om haar doelstellingen te bereiken zal de VZW :

- steun ontwikkelen aan wetenschappelijke initiatieven die onze kennis omtrent de “ouderen” en hun omgeving zullen vergroten;

- meewerken aan het onderwijs van de geriatrie en de gerontologie op alle niveaus;

- de ontwikkeling van de geriatrie op interdisciplinaire wijze en in samenwerking met de andere zorgverleners ondersteunen;

- partnerschappen aanmoedigen met instellingen, verenigingen of personen die alle of een deel van haar doelstellingen delen;

- zorgen voor regionale, nationale en internationale samenwerking tussen de actoren;

- Ondersteunt individuen, actoren (al dan niet professioneel) en verenigingen die actief zijn in het domein van de vzw om hun ontwikkeling en beroep te bevorderen op gerontologisch en geriatrisch vlak;

 

- is een erkende gesprekspartner ten aanzien van de maatschappelijke en politieke autoriteiten.

 

De vereniging verwezenlijkt dit doel in elk geval in nauwe samenwerking met haar leden. Zij kan elke handeling verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verband houdt of die tot de ontwikkeling ervan kan leiden of de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken.

Art. 3.  

But et Objet

 

BUT :

La SBGG entend promouvoir tous les aspects de la gérontologie et de la gériatrie au niveau scientifique et sociétal.

Elle vise à la meilleure qualité de vie possible des « ainés » au sein de d’une société inclusive et durable.

L’asbl soutient les diverses formes de promotion d’une image positive des « ainés ».

 

 

OBJET :

Pour atteindre ses buts l’asbl :

- Développe des soutiens aux actions scientifiques permettant d’approfondir les connaissances sur les « ainés » et leur environnement ;

- Collabore à l’enseignement de la gériatrie et de l’ensemble de la gérontologie à tous les niveaux ;

- Soutien le développement de la gériatrie en interdisciplinarité et en collaboration avec les autres acteurs de la santé ;

- Encourage les partenariats avec des institutions, associations ou individus partageant tout ou partie de ses buts ;

- Veille à une collaboration régionale, nationale et internationale entre les acteurs ;

- Soutien les individus, acteurs (professionnels ou non) et associations qui agissent dans les domaines de l’asbl et peut aider à promouvoir leur développement et profession dans une finalité gérontogique et gériatrique ;

- Est un interlocuteur reconnu vis-à-vis des autorités sociétales et politiques.

 

L’association réalise ce but de toutes manières, en étroite collaboration avec ses membres. Elle peut faire tout acte quelconque se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

   
Art. 4.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering.
Art. 4.    

L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute en tout temps par une décision de l'assemblée générale.

   
Art. 5.
De vereniging streeft ernaar in haar RIO de nodige details op te nemen om te voldoen aan de IAGG-statuten (tenzij dit strijdig is met de Belgische wetgeving of met deze statuten).
Art. 5.  

L’association tend à intégrer dans son ROI les précisions nécessaires pour être conforme aux statuts de l’IAGG (sauf si c’est contraire à la législation belge ou aux présents statuts).

   
Art. 6.
De vereniging is samengesteld uit toetredende leden, effectieve leden of weldoeners.

Het aantal effectieve leden mag niet minder dan twee in aantal zijn. Alleen de effectieve leden genieten alle rechten die de wet en de huidige statuten aan de leden toekennen.

Art. 6.  

L’association est composée de membres adhérents, effectifs ou bienfaiteurs.

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à deux. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi et les présents statuts.

   
Art. 7.
De leden behoren tot zeven categorieën die belangstelling hebben in de ouderen en in de veroudering:

 

Geriaters

Niet-geriatrische artsen

Andere zorgverleners

Gerontologen

Onderzoekers in het gebied van veroudering

Actoren in andere betrokken disciplines

Vertegenwoordigers van seniorenverenigingen

 

Studenten uit de bovengenoemde catégoriêen kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap in de desbetreffende categorie.

Leden zijn lid ten persoonlijke titel.

 

Personen die door de Raad van Bestuur worden aanvaard worden feitelijk lid.

De leden die een mededeling, door een jury geselecteerd, hebben voorgesteld in het kader van de activiteiten georganiseerd door de BVGG kunnen, indien zij dat wensen, effectief lid worden.

Leden die dat wensen, kunnen een lidmaatschap bijdrage storten als "weldoener”. Zij behouden dezelfde rechten en verplichtingen jegens de vereniging.

Een vereniging die verband houdt met de doelstellingen en missies van de BVGG kan ook een aanvraag indienen om "lid" te worden. Indien een rechtspersoon lid is van de BVGG, moet deze een vertegenwoordiger aanwijzen.

 

Art. 7.  

Les membres sont de sept catégories s’intéressant aux ainés et au vieillissement :

 

Les gériatres

Les médecins non-gériatres

Les autres soignants

Les gérontologues

Les chercheurs dans le domaine du vieillissement

Les acteurs dans les autres disciplines concernées

Des représentants des associations des ainés

 

Les étudiants des catégories précitées peuvent demander leur adhésion comme membre de la catégorie concernée.

Les individus sont membres à titre personnel.

 

Les membres qui ont fait une communication sélectionnée par le jury dans le cadre des activités organisées par la SBGG peuvent, s’ils le souhaitent, devenir membres effectifs.

Les membres qui le souhaitent peuvent s’acquitter d’une cotisation de « membre bienfaiteur ». Ils gardent les mêmes droits et obligations vis-à-vis de l’association.

Une association en lien avec les buts et missions de la SBGG peut également demander à devenir « membre ». Si une personne morale est membre de la SBGG, il lui appartient de désigner son représentant.

   
Art. 8.
Om lid te worden, moet men zich schriftelijk of via de website van de BVGG aanmelden. De Raad van Bestuur onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Het besluit tot aanvaarding of weigering is zonder beroep en hoeft niet door de Raad van Bestuur te worden gemotiveerd. Deze beslissing wordt aan de kandidaat schriftelijk medegedeeld (gewone brief, e-mail, enz.).

De Raad van Bestuur deelt de lijst van nieuwe leden mee tijdens de algemene vergadering.

 

Het staat elk lid vrij zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk zijn ontslag te melden aan de raad van bestuur.

De uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden uitgesproken. De Raad van Bestuur kan leden, die zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of de wetten, schorsen tot de Algemene Vergadering een beslissing neemt.

 

Voor de uitsluiting van een effectief lid moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

1) De wetmatige bijeenroeping van een Algemene Vergadering waarop alle effectieve leden moeten uitgenodigd zijn;

2) De vermelding op de agenda van de Algemene Vergadering van het voorstel tot uitsluiting;

3) 2/3 van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

4) Het besluit van de Algemene Vergadering moet worden genomen met een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden;

5) De eerbiediging van de rechten van de verdediging, d.w.z. het horen van het lid om wiens uitsluiting wordt verzocht, indien deze dit wenst. Het al dan niet gebruik maken van dit recht moet in de notulen worden vermeld.

6) De vermelding in het register van de uitsluiting van het effectieve lid.

 

De Raad van Bestuur beschouwt als ontslagnemend :

- het effectieve lid dat zonder opgave van schriftelijke redenen afwezig is op drie opeenvolgende algemene vergaderingen.

- het lid dat het lidgeld niet betaalt binnen de maand na de tweede schriftelijke verwittiging.

- een lid dat niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Het lidmaatschap wordt van rechtswege beëindigd door overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

 

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen of rechtverkrijgenden van het overleden lid, hebben geen recht op het sociaal fonds van de vereniging. Noch rekening uittreksels, noch het herrekenen van rekeningen, noch het plaatsen van zegels, noch een inventaris, noch het terugstorten van gestorte bijdragen kunnen opgevraagd of geëist worden.

 

Art. 8.  

Pour devenir membre, il faut poser sa candidature par écrit ou par le site de la SBGG. Le conseil d’administration examine la recevabilité de la candidature.

 

La décision d’admission ou de refus est sans appel et ne doit pas être motivée par le conseil d'administration. Elle est portée à la connaissance du candidat par écrit (lettre ordinaire, mail, …).

Le conseil d’administration communique la liste des nouveaux membres lors de l’assemblée générale.

 

Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’administration.

L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.

 

L'exclusion d'un membre effectif requiert les conditions suivantes :

1)     La convocation régulière d'une

assemblée générale où tous les membres effectifs doivent être convoqués ;

2)     La mention dans l'ordre du jour de

l'assemblée générale de la proposition d'exclusion ;

3)     Les 2/3 des membres doivent être

présents ou représentés ;

4)     La décision de l'assemblée générale doit

être prise à la majorité des 2/3 des voix des membres effectifs présents ou représentés ;

5)     Le respect des droits de la défense,

c'est-à-dire l'audition du membre dont l'exclusion est demandée, si celui-ci le souhaite. L’usage ou non de ce droit doit être mentionné dans le procès-verbal.

6)     La mention dans le registre de l'exclusion

du membre effectif.

 

Est réputé démissionnaire par le conseil d'administration :

- le membre effectif qui est absent à trois assemblées générales consécutives sans le motiver par écrit.

- le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du deuxième appel qui lui est adressé par écrit.

- le membre qui ne remplit plus les conditions exigées pour son admission.

La qualité de membre se perd automatiquement par le décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.

 

Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social de l'association. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des cotisations versées.

   
Art. 9.
De vereniging moet een register van de leden bijhouden, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Dit register bevat voor elk lid ten minste de naam, voornaam en adres. Dit register kan elektronisch worden bijgehouden.

 

Alle beslissingen tot aanvaarding, ontslag of uitsluiting van effectieve leden worden op verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in het register ingeschreven binnen de acht dagen nadat de Raad van Bestuur er kennis van heeft genomen of beslissingen heeft getroffen.

 

Alle effectieve leden kunnen, zonder dat de documenten de zetel van de vereniging verlaten, raadplegen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad van bestuur het register van de effectieve leden , alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur of de personen, al dan niet met een leidinggevende functie, die een mandaat hebben binnen of voor rekening van de vereniging actief zijn, evenals alle boekhoudkundige bescheiden van de vereniging. De effectieve leden zijn verplicht aan te geven tot welke documenten zij toegang wensen te krijgen.

 

De Raad van Bestuur spreekt een datum af voor de raadpleging van de documenten met de effectieve leden.

Art. 9.  

L'association doit tenir un registre des membres, sous la responsabilité du conseil d'administration. Ce registre reprend pour chaque membre au moins le nom, prénom et domicile. Ce registre peut être tenu de manière électronique.

 

Toutes décisions d'admission, de démission ou d'exclusion de membres effectifs sont inscrites au registre à la diligence du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la ou des modifications intervenues.

 

Tous les membres effectifs peuvent consulter, sans déplacement, au siège social de l'association, le registre des membres effectifs, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association, sur demande écrite et motivée adressée au conseil d’administration. Les membres effectifs sont tenus de préciser les documents auxquels ils souhaitent avoir accès.

 

Le conseil d’administration convient d’une date de consultation des documents avec les membres effectifs.

   
Art. 10.
De toetredende leden, de effectieve leden en de weldoeners zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en niet hoger mag zijn dan 10.000 euro.
Art. 10.                  

Les membres adhérents, effectifs et bienfaiteurs sont tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration et ne peut dépasser 10.000 euros.

   
Art. 11.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden, de bestuurders en de eventuele commissarissen of accountants en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke daarvan, door de door hem aangewezen bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de ondervoorzitter of, bij gebreke daarvan, de oudste aanwezige bestuurder.

 

Alleen effectieve leden hebben stemrecht.

 

De Raad van Bestuur kan elke persoon uitnodigen om de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen als waarnemer of als adviseur.

Art. 11.                  

L’assemblée générale est composée des membres, administrateurs et éventuels commissaires ou vérificateurs aux comptes et présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par l’administrateur désigné par lui ou, à default par le vice-président ou, à défaut, le plus âgé des administrateurs présents.

 

Seuls les membres effectifs ont droit de vote.

 

Le conseil d’administration peut inviter toute personne à assister à tout ou partie de l’assemblée générale en tant qu’observateur ou consultant.

   
Art. 12.
Alle effectieve leden, bestuurders en eventuele commissarissen worden uitgenodigd op de gewone Algemene Vergadering, éénmaal per jaar, tijdens de eerste helft van het kalenderjaar. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, door een schrijven (gewone brief, e-mail, nieuwsbrief), ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De oproeping moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda vermelden. Het wordt ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke daarvan, door de door hem aangewezen bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de ondervoorzitter of, bij gebreke daarvan, door de oudste bestuurder.

Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de effectieve leden is ondertekend, moet op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst.

Art. 12.                  

Tous les membres effectifs, administrateurs et éventuels commissaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire, une fois par an, dans le courant du premier semestre de l’année civile. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, par écrit (lettre ordinaire, mail, bulletin de liaison), au moins quinze jours avant la date de celle-ci. La convocation doit préciser la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. Elle est signée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par l’administrateur désigné par lui ou, à default par le vice-président ou, à défaut, le plus âgé des administrateurs.

Toute proposition signée par un vingtième des membres effectifs au moins doit être portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.

   
Art. 13.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen bij beslissing van de Raad van Bestuur. De procedures en termijnen voor het bijeenroepen van de vergadering zijn dezelfde als die voor de gewone Algemene Vergadering.

 

De buitengewone Algemene Vergadering moet ook door de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen wanneer ten minste een vijfde van de effectieve leden daartoe een schriftelijk verzoek indient. In dit laatste geval roept de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek om de vergadering. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk op de veertigste dag na dit verzoek gehouden.

Art. 13.                  

Une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du conseil d'administration. Les modalités et délais de convocation sont les mêmes que ceux prévus pour l'assemblée générale ordinaire.

 

L’assemblée générale extraordinaire doit également être convoquée par le conseil d’administration lorsqu'un cinquième au moins des membres effectifs en fait la demande écrite. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les 21 jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.

   
Art. 14.
Elk aanwezig effectief lid mag niet meer dan twee volmachten bezitten.
Art. 14.                  

Chaque membre effectif présent ne peut être porteur de plus de deux procurations.

   
Art. 15.
Tijdens de Algemene Vergadering worden de beslissingen genomen met volstrekte meerderheid van stemmen en worden onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen niet meegeteld voor het quorum van de kiezers.

 

De algemene vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde personen, behalve in de gevallen waarin het wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangenomen bij de wet van 23 maart 2019, een aanwezigheidsquorum en een stemmenquorum voorschrijft:

- wijziging in de statuten: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd - stemquorum van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;

- wijziging van het doel van de VZW: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd - stemquorum van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;

- uitsluiting van een lid: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd  - stemquorum van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;

- ontbinding van de VZW: aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd - quorum bij stemming van 4/5 van de aanwezige vertegenwoordigde leden.

 

Indien tweederde van de effectieve leden niet aanwezig is, kan ten vroegste 15 dagen later een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, alwaar voor de stemming over dezelfde agenda niet langer de aanwezigheid van de tweederden vereist is.

 

De vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan. Het punt "Varia" heeft uitsluitend betrekking op mededelingen waarover niet hoeft te worden gestemd.

Art. 15.                  

Lors des assemblées générales, les décisions sont prises à la majorité absolue et les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n’étant pas pris en compte pour le quorum des votants.

 

L'assemblée générale peut siéger quel que soit le nombre de personnes présentes ou représentés sauf dans les cas où le code des sociétés et associations adopté par la loi du 23 mars 2019, exige un quorum de présences et un quorum de votes :

- modification statutaire : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou représentés – quorum de vote de 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;

- modification du but de l'ASBL : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou représentés – quorum de vote de 4/5 des voix des membres présents ou représentés ;

- exclusion d’un membre : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou représentés – quorum de vote de 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;

- dissolution de l’ASBL : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou représentés – quorum de vote de 4/5 des voix des membres présents ou représentés.

 

Si la présence des deux tiers des membres effectifs n'est pas réalisée, une deuxième assemblée générale peur être convoquée au moins 15 jours plus tard, ou le vote sur le même ordre du jour ne requiert plus les 2/3 de présents.

 

L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Le point "divers" ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.

   
Art. 16.
Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen (onthoudingen en blanco of ongeldige stemmen worden voor het quorum van de uitgebrachte stemmen niet meegeteld), tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 16.                  

Les décisions sont prises à la majorité absolue (les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n’étant pas prises en compte pour le quorum des votants) sauf si la loi prévoie une majorité plus importante.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

   
Art. 17.
De Algemene Vergadering kan vergaderen met behulp van elektronische communicatiemiddelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De leden kunnen worden gemachtigd elektronisch te stemmen indien dit in de oproepingsbrief is vermeld. Deze elektronische stemmingen vinden plaats de ene na de andere naarmate de vergadering verloopt, na de gedachtewisseling over het onderwerp of de kandidaturen die in stemming worden gebracht.

 

De leden kunnen schriftelijk beslissingen nemen over alle types van beslissingen die onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen, met uitzondering van de wijziging van de statuten. Dergelijke schriftelijke beslissingen vereisen eenparigheid van stemmen.

Art. 17.                  

L’assemblée générale pourra se réunir par un moyen de communication électronique conformément aux dispositions légales en la matière. Les membres pourront être autorisés à voter à distance par voie électronique si cela est mentionné dans la convocation. Ces votes par voie électronique se dérouleront au fur et à mesure du déroulement de l’assemblée générale, après les échanges de vue sur le sujet ou les candidatures objet du vote

 

Les membres pourront décider par écrit pour tout type de décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. Ces décisions par écrit requièrent l’unanimité.

   
Art. 18.
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Elke wijziging van de statuten of elk besluit met betrekking tot de ontbinding moet binnen de dertig dagen na datum worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de vereniging ter bekendmaking in de "Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad".

Art. 18.                  

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts que conformément au code des sociétés et associations.

 

Toute modification aux statuts ou décision relative à la dissolution doit être déposée, dans les trente jours de sa date, au greffe du tribunal de l’entreprise pour publication aux "Annexes du Moniteur belge".

   
Art. 19.
Bekendmaking van door de Algemene Vergadering genomen beslissingen

 

De oproepingen en de notulen, waarin de besluiten van de Algemene Vergadering en alle boekhoudkundige stukken worden opgenomen, worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. Zij worden in een register op de zetel van de vereniging bijgehouden en kunnen daar door alle effectieve leden worden geraadpleegd.

Art. 19.                    

Publicité des décisions prises par l’assemblée générale

 

Les convocations et procès-verbaux, dans lesquels sont consignés les décisions de l’assemblée générale ainsi que tous les documents comptables, sont signés par le président ou deux administrateurs. Ils sont conservés dans un registre au siège de l’association et peuvent y être consultés par tous les membres effectifs.

   
Art. 20.
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 10 en hoogstens 20 effectieve leden, verkozen door de Algemene Vergadering, met respect voor de taalpariteit (Nederlandstalig, Franstalig). Indien er meer dan 20 kandidaat-bestuursleden zijn, zullen tien plaatsen bij voorkeur worden toegekend aan geriaters.

 

Het aantal bestuurders moet in ieder geval altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan het aantal effectieve leden van de vereniging.

 

Een bestuurder kan zich op een vergadering van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

 

Om de twee jaar wordt de helft van de Raad van Bestuur vernieuwd. De ambtstermijn van een bestuurder is vier jaar.

 

In geval van een vacature kan een nieuw bestuurder voorlopig worden benoemd door de Raad van bestuur. In dat geval maakt hij het mandaat af van de bestuurder die hij vervangt. Deze benoeming wordt bevestigd of ongedaan gemaakt door de eerste Algemene Vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

Art. 20.                  

Le conseil d'administration se compose de membres effectifs au minimum 10 et maximum 20, élus par l'assemblée générale, en respectant une parité linguistique (néerlandophone, francophone). S’il y a plus de 20 candidats administrateurs, dix places seront attribuées préférentiellement à des gériatres.

Le nombre d’administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur ou égal au nombre de membres effectifs de l'association.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion du CA.

 

La moitié du conseil d'administration est renouvelée tous les deux ans. Le mandat d'administrateur a une durée de quatre ans.

 

En cas de vacance d’un mandat, un administrateur peut être nommé à titre provisoire par le conseil d’administration. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Cette nomination devra être confirmée ou infirmée par la première assemblée générale sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.

   
Art. 21.
Het staat ieder bestuurder vrij te allen tijde ontslag te nemen. Hij moet de Raad van Bestuur schriftelijk van zijn beslissing in kennis stellen. Een bestuurslid mag zijn mandaat echter niet onbeheerd achterlaten. Hij ziet er derhalve op toe dat zijn ontslag niet ontijdig is en geen schade berokkent aan de vereniging.

 

Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde door de regelmatige bijeengeroepen Algemene Vergadering worden herroepen. Het besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en bij geheime stemming. De Algemene Vergadering hoeft haar besluit niet te motiveren of te rechtvaardigen. Dezelfde Algemene Vergadering kan besluiten een bestuurder tijdelijk te schorsen.

 

Een bestuurder die zonder schriftelijke verwittiging op drie opeenvolgende bijeenkomsten van de Raad van Bestuur afwezig is, wordt beschouwd als ontslagnemend.

De hoedanigheid van bestuurder gaat van rechtswege verloren door overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Art. 21.                  

Tout administrateur est libre de démissionner à tout moment. Il doit signifier sa décision par écrit au conseil d'administration. Un administrateur ne peut cependant laisser sa charge à l'abandon. Il veillera donc à ce que sa démission ne soit pas intempestive et ne cause aucun préjudice à l'association.

 

Le mandat d'administrateur est en tout temps révocable par l'assemblée générale convoquée de manière régulière. La décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés et par bulletin secret. L'assemblée générale ne doit pas motiver ni justifier sa décision. Cette même assemblée générale peut décider de suspendre temporairement un administrateur.

 

Tout administrateur qui est absent à trois conseils d'administration consécutifs sans le motiver par écrit est réputé démissionnaire.

 

La qualité d'administrateur se perd automatiquement par le décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.

   
Art. 22.
Bureau van RvB:

De Raad van Bestuur kiest voor een termijn van 4 jaar een voorzitter, twee secretarissen-generaal (één voor elke taalrol) en een penningmeester en een vice-penningmeester. De gekozen voorzitters zijn afwisselend afkomstig uit verschillende taalrollen. De uittredende voorzitter, indien nog lid van de Raad van Bestuur, draagt de titel van ondervoorzitter en kan zich verder nuttig maken als vertegenwoordiger voor taken die in het bijzonder specifiek zijn voor zijn of haar taalgroep. Bij gebreke daarvan wordt een andere ondervoorzitter van dezelfde taalgroep gekozen.

Art. 22.                  

Bureau du CA :

Le conseil d'administration élit pour un mandat de 4 ans, un président, deux secrétaires généraux (un par rôle linguistique) et un trésorier et un vice-trésorier. Les présidents élus sont alternativement de rôle linguistique différent. Le président sortant a le titre de vice-président et peut continuer à se rendre utile pour des actes de représentation spécifique à son groupe linguistiqueSi un des membres du bureau perd sa qualité d’administrateur, le CA élit un autre membre, préférentiellemnt du même rôle linguistique pour terminer le mandat.

   
Artikel 23.
De Raad van Bestuur komt bijeen zodra de noodzaak zich voordoet. De Raad van Bestuur komt, op uitnodiging van de voorzitter of van drie van zijn leden, ten minste viermaal per jaar bijeen (eenmaal per kwartaal). De uitnodiging moet de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda vermelden. Bij verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de door hem aangewezen bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de ondervoorzitter of, bij gebreke daarvan, door de oudste aanwezige bestuurder.
Art. 23.                  

Le conseil d’administration se réunit dès que les besoins s’en font sentir. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de trois de ses membres, au moins quatre fois par an (une fois par trimestre). La convocation doit préciser la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. En cas d’empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par l’administrateur désigné par lui ou, à défaut, le vice-président ou, à défaut, le plus âgé des administrateurs présents.

   
Art. 24.
In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen beraadslagen, hetzij schriftelijk, hetzij via een telecommunicatiemiddel dat de identiteit van de leden, een doeltreffende beraadslaging en een efficiënte telling van de stemmen waarborgt.

 

De Raad van Bestuur kan op zijn vergaderingen alle personen uitnodigen van wie hij de aanwezigheid noodzakelijk acht, naar behoefte en uitsluitend met raadgevende stem.

Art. 24.                  

Dans des cas exceptionnels, le conseil d’administration pourra délibérer de manière unanime par écrit ou par un moyen de télécommunication assurant l’identité des membres, une délibération effective et un décompte des voix efficace.

 

Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui paraît nécessaire selon les besoins et à titre consultatif uniquement.

   
Art. 25.
Om geldig te kunnen vergaderen moet de helft plus één van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk lid van de Raad van Bestuur kan slechts houder zijn van één volmacht.
Art. 25.                  

Pour se réunir valablement, la moitié plus un des membres du conseil d'administration doivent être présents ou représentés. Chaque membre du conseil d'administration ne peut être porteur que d'une seule procuration.

   
Art. 26.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

Ongeldige en blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld bij de berekening van de meerderheden.

 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Elke bestuurslid die een belang heeft dat strijdig is met dat van de vereniging, moet de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming over dit agendapunt. In de notulen van de vergadering wordt melding gemaakt van de reden van het belangenconflict, de niet-deelneming van de genoemde bestuurder aan de discussie en zijn niet-deelneming aan de stemming.

 

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die zulks wensen. Aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.

Art. 26.                  

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés.

 

Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

 

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l'association doit en informer le conseil d’administration et ne peut participer aux délibérations ni au vote sur ce point à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la séance reprendra la raison du conflit d’intérêt, la non-participation de l’administrateur nommément cité au débat, ainsi que sa non-participation au vote.

 

Le procès-verbal des réunions de l'organe d'administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.

   
Art. 27.

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer en de vertegenwoordiging van de vereniging. De Raad van Bestuur werkt volgens het principe van een college. De Raad van Bestuur heeft de bevoegheid om de maatschappij te vertegenwoordigen en om alle beslissingen te nemen in het kader van de doelstellingen van de vereniging. Alle besluiten die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art. 27.                  

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la représentation de l’association. Le conseil d’administration fonctionne sur le principe du collège. La compétence du conseil d'administration lui permet de représenter la société et de prendre toutes les décisions dans le cadre de ses objectifs. Toutes les décisions qui ne sont pas explicitement réservées á l'assemblée générale par la loi ou par les statuts sont du ressort du conseil d'administration.