Newsletter

Schrijf u nu in om de periodieke BVGG nieuwsbrief te ontvangen.

De aanpak van COVID-19 bij ouderen : de capitale rol van geriatrische teams

De BVGG dringt erop aan om de geriaters en de geriatrische teams actief in de zorg voor geriatrische patiënten met COVID-19 te betrekken.

De BVGG moedigt alle geriatrische teams aan om te blijven opkomen voor een kwalitatieve zorg voor alle patiënten in eender welke setting.

De BVGG stelt dat discriminatie enkel op basis van leeftijd niet kan. Kwetsbaarheid, multimorbiditeit en functionaliteit zijn de voorkeurscriteria die dienen gebruikt te worden om de prognose in te schatten en therapiekeuzes te maken bij oudere patiënten. Geriaters zijn bij uitstek de experten om kwetsbaarheid bij ouderen te evalueren.

In deze crisissituatie moet het opnemen van geriatrische expertise in de COVID-19 teams aangemoedigd worden. De brede kennis van de interne geneeskunde van de geriaters is een absoluut voordeel in de zorg voor COVID- 19 patiënten.

Geriatrische expertise moet ter beschikking staan van oudere patiënten met COVID-19.

Wanneer een interactie met de patiënt zelf niet mogelijk is, kunnen de geriatrische equipes op basis van het dossier en contactname met mantelzorgers en professionele zorg een bijdrage leveren en het dossier aanvullen. Het in kaart brengen van de premorbiede kwetsbaarheid en functionaliteit kan een meer gerichte en geïndividualiseerde zorg voor oudere COVID-patiënten toelaten rekening houdend met de complexe aanpak van een acute COVID-infectie. Ouderen die voorafgaand fit waren, overbrengen naar intensieve zorgen moet mogelijk zijn. Indien de toestand van een patiënt palliatieve zorg vereist, dient dit geboden te worden. Geriatrische expertise, schalen en beslissingsbomen kunnen hiertoe bijdragen.

Bij de zorg voor oudere personen met COVID thuis, in WZC, in het ziekenhuis en op intensieve zorgen kunnen geriaters aandacht vragen voor essentiële basiselementen zoals hydratatie, voeding, mobilisatie en de geestelijke toestand, die dreigen verwaarloosd te worden.

De geriaters kunnen hun collega’s in de ziekenhuizen bijstaan maar ook overleggen met huisartsen en hun helpen om de beste keuzes te maken voor elke oudere patiënt.

Belangrijke beslissingen (zoals al dan niet reanimeren of intensieve zorgn voorzien) dienen idealiter in onderling overleg tussen 2 of 3 artsen te gebeuren. De geriater kan hierbij voor ouderen een belangrijke rol opnemen.

Een bijkomende moeilijkheid is de atypische presentatie van COVID-19 bij ouderen: verwardheid, diarree, valincidenten, …

De BVGG benadrukt ook het belang van het niet miskennen van andere potentieel geneesbare aandoeningen bij ouderen die zich nu in de ziekenhuizen presenteren. Andere oorzaken van verwardheid, hypothermie, hoest, diarree, … dienen voor zover de mogelijkheden in het ziekenhuis dit toelaten, verder uitgeklaard en behandeld te worden.

Ouderen die COVID-19 overleven zullen na hospitalisatie nood hebben aan functioneel herstel. Ook hier is de geriatrische expertise essentieel om in samenwerking met de thuis- en residentiële zorg, de zelfredzaamheid en levenskwaliteit bij ouderen maximaal te herwinnen en terugkeer naar huis mogelijk te maken.

Waarom deze aanbevelingen ?

  • Om oudere COVID-19 patiënten de gepaste zorg te voorzien gebaseerd op een evaluatie van hun reserve en comorbiditeit en niet enkel op basis van leeftijd.
  • Om geriatrische teams te betrekken in de zorg voor COVID-19 patiënten
  • Om onderbehandeling van oudere patiënten in deze crisissituatie te voorkomen.

Er werd een Facebook-groep opgericht voor geriaters om informatie en ideeën uit te wisselen: COVID Geriatrie België.

Bij een pandemie moeten ouderen kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

De leeftijd volstaat niet om therapiebeslissingen op te baseren: de volledige gezondheid en kwetsbaarheid zijn belangrijke prognostische factoren die mee in rekening moeten gebracht worden.

Bij deze inschatting is de expertise van geriatrische teams onontbeerlijk.